Kirkegårdene

 I Hadsten Storpastorat varetages kirkegårdsadministrationen af Hadsten Kirkekontor. 

 • henvendelser vedrørende fornyelser, fakturaer, GIAS aftaler og legater skal ske til Hadsten Kirkekontor
 • henvendelser vedrørende den daglige drift af kirkegårdene, skal ske direkte til kirkegården. Informationer vælges i menuen.

Gravstedsformer

 • kistegravsted til 1-12 personer
 • urnegravsted
 • ukendt kistebegravelsesplads
 • ukendt urneplads
 • plæne med sten til kister
 • plæne med sten til urner (1-2 urner)
 • skovkirkegård

 

Urner og kister kan nedsættes på samme gravsted.

Kontakt kirkegårdslederen for at høre nærmere om mulighederne.


Etablering og vedligeholdelse af gravsted

Man har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Menig-hedsrådet er ansvarligt for, at der er begravelsespladser til alle sognets indbyggere. Man kan dog også blive begravet på en anden kirkegård, som man har et særligt tilhørsforhold til (f.eks. ved at nære slægtninge er begravet på kirkegården). Anmodning om begravelse på en anden kirkegård rettes til sognepræsten i det ønskede sogn.

Gravstedsbrev

Til gravstedet hører et gravstedsbrev. Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsejeren (som regel en af de nærmeste pårørende). 

Fredningstid

Et gravsted har en vis fredningstid, inden for hvilken der ikke kan nedsættes andre urner eller kister på samme sted på gravstedet. Følgende fredningstider gælder:

 • kistegravsteder for børn 0-12 år: 10 års fredningstid
 • kistegravsteder for personer over 12 år: 25 års fredningstid
 • urnegravsteder: 10 års fredningstid

 

Vedligeholdelse

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Gravstedsejeren er ansvarlig for pasning af gravstedet. Det betyder, at gravstedet skal leve op til standarden fastsat for kirkegården. Hvis gravstedet ikke lever op til standarden, kan menighedsrådet få arbejdet udført på gravstedsejerens bekostning. Man kan vælge selv at vedlige-holde gravstedet, eller man kan træffe aftale på årsbasis med kirkegårdslederen om vedligeholdelse. Endvidere kan man tegne et 25 års legat for kistegravsteder eller et 10 års legat for urnegravsteder. Her betaler man een gang for alle for vedligeholdelse i den angivne periode. Efter fredningstidens udløb kan man vælge at forlænge aftalen for 5 år ad gangen; alternativt at sløjfe gravstedet.

Kirkegården kan tilbyde at passe gravstedet med følgende mulige ydelser:

Renholdelse:

- ukrudt på gravstedet fjernes

- omplantning af kantplanter

- pålægning af ral

- rensning og opretning af gravminder

Plantning af forårs- og sommerblomster:

- udvalg og antal varierer fra kirkegård til kirkegård. Spørg kirkegårdslederen.

Grandækning:

- gravstedet dækkes ca. 30% med gran

Derudover kan der mod betaling udføres særlige opgaver på gravstedet. Kontakt kirkegårdslederen for at høre mere om mulighederne.

Gravstederne er gratis til brug for afdøde, der var medlem af folkekirken. For ikke-medlemmer opkræves et beløb for retten til at bruge gravstedet. Se takster her.


Takster

Det er i følge lovgivningen provstiudvalgene, der fastsætter kirkegårdstaksterne og har ansvaret for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Priserne skal beregnes ud fra kostprisen, idet kirkegårdstakster skal følge de stats-lige regler for beregning af gebyrer. Det vil sige, at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården, hverken mere eller mindre.

Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger samt tids- og materialeforbrug på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig er provstiets takster blevet sammenlignet med andre provstiers takster og vejledende udregninger fra Kirkeministeriet. 

Se de gældende takster og vejledende takst for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer i Favrskov Provsti her (gælder alle kirkegårde i Favrskov Provsti):

OBS: Vær opmærksom på at vi ikke tilbyder alle ydelserne i kataloget. Kontakt Hadsten Kirkekontor for nærmere information. 

Takstblad/ydelseskatalog for Favrskov Provsti.


Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster samt grandækning er de samme for ikke-folkekirkemedlemmer som for folkekirkemedlemmer.

 

 


Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17

Læs mere om kirkegårdene her