Ødum Kirke

Foto: Peter Winding
Foto: Peter Winding

Ødum Kirke er en af de største landsbykirker i Aarhus Stift og består af kor og skib samt et kraftigt tårn mod vest. Kor og skib er fra romansk tid o. 1100, opført af små omhyggeligt tilskårne frådsten på granitsokkel med skråkant. Kirken var oprindeligt smykket med en buefrise under tagudhænget. Denne er bevaret på koret, mens rester af frisen spores på skibets mure. Der er spor af romanske, nu tilmurede vinduer, et i korgavlen, et i korets nordside og fire i hver af skibets langsider. I korets sydside har der været en præstedør, men denne og begge skibets oprindelige portaler, nord-og syddørene, er tilmurede, men kan stadig spores. Alle nordvinduer er muret til, og skibet får nu kun lys fra sydsiden. I korsoklens sydøsthjørne findes et lidt svært erkendeligt udhugget mandshoved af granit.

Ved en restaurering i 1972 er der lagt blytag på hele kirken. Tårnet er opført i den senere middelalder, og samtidig byggedes hvælv i hele kirken, to i koret og fire i skibet. Tårnet, der er af munkesten i munkeskifte, har været højere, men overdelen faldt ned under en storm, og ved genopbygningen i 1734 blev tårnet lavere. Dets underrum er i 1800-tallet omdannet til våbenhus med indgang i vestsiden. I våbenhuset på tårnets nordvæg findes et kalkmaleri af Skt. Jørgen og dragen. Maleriet menes at stamme fra midten af 1500-tallet og blev genopdaget ved restaureringen i 1972 –73.

Foto: Peter Winding

Altertavlen er udført i 1593 i renæssancestil og restaureret 1896. Den er typisk for perioden lige efter reformationen, hvor man søgte at følge Martin Luthers ønske om et billedfattigt kirkerum. På tavlens midterfelt ses den korsfæstede Kristus, mens de 4 øvrige felter indeholder bibelcitater. Hvert felt dækkes af en trekantgavl. Tavlen har på bagsiden inskriptioner fra 1635 og 1742. Alterdugen er vævet af lokale sognebørn. Døbefonten er en enkel, romansk font af granit. I 1954 er det nedskrevet, at døbefonten flyttes ud i koret, afløbshullet gennem fontens fod genåbnes, og der etableres sivebrønd under den, således at den gamle font kan bruges uden dåbsfad. I dag anvendes et dåbsfad af messing, der er skænket af håndværkerne ved den seneste restaurering i 1990, men afløbet bruges stadig som afløb. 

Foto: Peter Winding

Prædikestolen med skåret årstal 1634 har hjørnesøjler med prydbælter og evangelisterne i felterne og initialer for Niels Nielsen Fogh, (d.1654). Hans stol med årstal 1652 ses neden for prædikestolen. Der er bevaret meget af det gamle stoleværk, bl.a. en herskabsstol med Niels Drostrups til Kollerup og Anna Graves våben fra 1671 samt andre stolegavle fra 1678.

Foto: Peter Winding
Foto: Peter Winding

Epitafium over ovennævnte sognepræst N.N.Fogh og familie. Hans monogram kan også genfindes i murankeret på nordsiden af skibets ydervæg, hvor de sammenflettede initialer kan tydes som HNNF = Hr Niels Nielsen Fogh. I 1920 fik Ødum Kirke som den første landsbykirke i Danmark sit eget orgel. Det blev opstillet på pulpituret i kirkens vestende. I 1987 blev dette orgel kasseret. Kirken fik et nyt og større orgel og pulpituret blev udvidet.

Foto: Peter Winding