Sct. Pauls Kirke

Foto: Peter Winding

Efter 1900 voksede stationsbyen Hadsten støt, således at der i 1913-14 var 1200 indbyggere i Hadsten og Vinterslev. Der var opstået et stærkt ønske at få en kirke i Hadsten. Læge F.B. Larsen havde allerede i 1898 købt Tjørneagergård i Vinterslev, men beholdt selv kun jorden nede i Hadsten. Af denne jord skænkede doktoren en stor grund til en kirke.I 1914 gav Kultusministeriet imidlertid afslag på opførelse af en kirke i Hadsten, skønt der var indsamlet 15.000 koner til formålet, og der var truffet aftale med den kendte arkitekt og professor Hack Kampmann om tegning. I hen ved tre år holdt man så gudstjeneste i byens missionshus, indtil man i 1917 fik tilladelse til opførelsen af den nye kirke.

Hack Kampmanns tegning fra 1914 viser en kirke i fri historicistisk stil. Den tænktes opført i røde sten som en parafrase over sengotiske kirker i mindre danske købstæder. Udkastet har mindelser om Vor Frue Kirke i Århus. Hack Kampmann stillede meget store krav til materialernes og håndværkets kvalitet, så hans forslag var meget dyrt.Sønnen, Jørgen Kampmann, fik dog overtalt sin fader til at hoppe med på den sidste modebølge inden for arkitekturen, nyklassicismen. Det blev Jørgen Kampmanns tegning, der valgtes.

Det er en enkel, kubisk kirke uden faderens snurrepiberier og kælen for stemningsfulde detaljer. Inspirationen var 100 år gammel og kom fra C.F. Hansens stramme, pudsede kirker i København, særligt Vor Frue Kirke.28. august 1918 tog man det første spadestik til den kirke, der skulle opkaldes efter apostlen Paulus, Sankt Paul. 19. september 1918 ned-lagdes grundstenen. For byggeriet stod murermester Jens Kristian Skødt Jensen og tømrermester Anders Jørgen Jensen. Konduktør ved byggeriet var arkitekt Johannes August Frederiksen.

Pengene til byggeriet var indkommet ved indsamling af 16.000 kr., en testamentarisk gave på 25.000 kr. fra læge Larsens datter og et kommunalt tilskud på 5.500 kr. Som følge af prisstigninger efter 1. Verdenskrigs ophør måtte man dog opgive altertavle og orgel for at sikre kvaliteten i selve byggeriet. Kirken blev indviet 23. november 1919.

Både klokkens indskrift, festtalerne og pastor P.E. Benzons indvielseskantate blev præget af forventningen om Sønderjyllands snarlige genforening med Danmark. Kirken blev bygget af mursten, der siden er pudset. Soklen er af granit. Vinduerne af støbejern og taget dækket af tegl. Tårnet opførtes til dels af jernbeton. Ved indvielsen fremstod det lange rum ganske skrabet og tempelagtigt med en fast fagopdeling med vinduer og pilastre. Der var faste stolestader, tunge lysekroner i metalblik, en enkel prædikestol i træ og en døbefont i antik stil. Alteret prydedes alene af et stort kors foran den tomme niche mod vest.

I 1921 tog højskoleforstander Vedde initiativ til at få nichen dekoreret med et alterbillede. Det blev udført af den norske maler Arne Lofthus, der havde været en af Joakim Skovgaards mange assistenter ved udsmykningsarbejdet i Viborg Domkirke.Motivet var velvalgt, idet Lofthus tog udgangspunkt i en bibelsk scene, der foregår i et tempel, nemlig Jesus som tolvårig i Jerusalems Tempel.Den tolvårige Jesus belærer i Templet med myndighed de lærde jødiske skriftkloge.Det var lokale folk, der stod model til billedet. Pastor Benzon ses længst til venstre, Lofthus’ datter stod model for Jesusfiguren. Jomfru Maria er forstander Veddes datter, Nanna, og forrest i billedet mødes skomager Nielsen. Nichen åbner sig således op mod kirkerummet; menigheden kommer i samme lokale som Jesus, der med glorie om hovedet sidder velsignende inde i templet og ser ud til os – hen over alteret og korset. Denne virkning er desværre siden ødelagt. 

I 1979 undergik kirken en restaurering ved arkitekt Holger Jensen, der ønskede at få rummet til at virke kortere og bredere. Jensen skabte derfor en stor træskulptur som baggrund for alteret og strækker sig ud over det. Den udførtes af tømrermester Harald Lundbacks firma i Bagsværd.

Tekst: Carsten Bach Nielsen

Foto: Peter Ulvsgaard